fbpx

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ SME

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก-และประเภทของบรรจุภัณฑ์

ปัจจุบันบทบาทของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก  กล่องไฮบริด กระดาษปูพื้นรถยนต์  กระดาษรองจาน หรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม แบบต่าง ๆ ก็เพื่อปกป้องสินค้าและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค รวมทั้งใช้ในระบบโลจิสติกส์หรือขนส่งสินค้า ต่างจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคนี้ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สวยงามเหมาะสมกับสินค้าเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดแล้ว ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในอดีตการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปของวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิตและการทำหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้ามากกว่าคำนึงถึงวิธีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ส่งผลให้มีปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย เมื่อนำไปทำลายอย่างไม่ถูกวิธีเช่น การเผา ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาผลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์เป็นขยะที่มองเห็นได้ง่าย เมื่อใช้แล้วทิ้งก็ก่อให้เกิดขยะตามถนนหนทางหรือแหล่งชุมชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพราะบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิจจากพลาสติกและโฟมถือเป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอย นอกจากนั้นการผลิตหรือทำลายบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ยังอาจทำให้เกิดสารพิษในอากาศ เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นแหล่งใช้พลังงานต่าง ๆ โดยในกระบวนการผลิตและแปรรูปยังมีสารบางประเภท เช่น CFC (Chlorofluorocarbons) เป็นตัวทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศจนทำให้โลกร้อน และภาวะโลกร้อก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศ เช่น เกิดคลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ น้ำท่วม

เมื่อปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการที่สภาพแวดล้อมไม่สามารถฟื้นตัวเองได้ หรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีเช่นเดิมได้แล้ว ยังทำให้เกิดผลกระทบในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น

 • การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ
 • การเกิดมลพิษทางอากาศ
 • การเกิดมลพิษทางเดินและปัญหาขยะ
 • การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก
 • การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ
 • ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไป

จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ทำให้องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางและวิธีจัดการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดเป็นกระแสการอนุรักษ์สิ่งแลดล้อมโดยมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ เช่น

1.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ พาเลทกระดาษ หรืออื่นๆ ที่นำไปเข้ากระบวนการแล้วผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยไม่ก่อมลพิษ

2.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เมื่อนำไปฝังกลบ เช่น ชามกระดาษ ถ้วยกระดาษ ถาดกระดาษใส่อาหาร และอื่น ๆ

3.รณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ รณส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า หรือลดละเลิกและหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมและสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

5.ส่งเสริมให้นำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น การเลือกใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้าหรือเครื่องจักรสานเมื่อต้องไปเดินซื้อของที่ตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ SME

ด้วยแรงกดดันจากกระแสสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมอย่างต่อเนื่อง ทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องคำนึงถึงปัญหาการกำจัดซากขยะจากบรรจุภัณฑ์ และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ เพื่อรักษาปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อีกทางหนึ่งด้วย

จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมามากมาย ทั้งบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานผลิตออกมาวางจำหน่ายในท้องตลาด และเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของแบรนด์สินค้า คิดค้นผลิตออกมาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจ SME มีมากมายหลากลายรูปแบบ เช่น

กระดาษคราฟท์

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีความเหนียวและแข็งแรงสามารถปกป้องการกระแทก การเสียดสี และมีคุณสมบัติในการต้านทานการเปียกน้ำได้ดี เพราะผลิตจากเยื่อเคมีที่ได้จากกระบวนการคราฟท์ โดยใช้สารเคมีและความร้อนในการแยกเนื้อไม้ให้เป็นเยื่อกระดาษ กระดาษคราฟท์ ที่นิยมนำมาผลิตเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์มีหลายประเภท อาทิเช่น  กระดาษคราฟท์ สีขาว (เกิดจากการฟอกสีให้มีเนื้อสีขาว) กระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ กระดาษคราฟท์ สีเหลือง ทอง กระดาษคราฟท์สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ และกระดาษคราฟท์ สีเหลืองอ่อนธรรมชาติ

กล่องเก็บเอกสาร, กล่องใส่เอกสาร

กล่องเก็บเอกสาร กล่องใส่เอกสาร ทำจากกระดาษ เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทน บรรจุภัณฑ์พลาสติก ข้อดีของกล่องเก็บเอกสารหรือกล่องใส่เอกสารจากกระดาษมีข้อดี คือ น้ำหนักเบา ป้องกันความชื้นได้ดี เหมาะกับการขนย้ายหรือใช้ใส่เอกสารให้เป็นระบบระเบียบ และยังสามารถพับเก็บได้เมื่อยังไม่ใช้งาน

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น

กระดาษลูกฟูกจะมีลักษณะเป็นคลื่นหรือลอนลูกฟูก ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบติดกัน โดยมีลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง สำหรับกระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น จะประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบติดกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น ส่วนใหญ่หน้ากว้าง 48 นิ้ว ปริมาณน้ำหนักแตกต่างกัน จะมีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 10 กก. 25 กก. และ 40 กก. นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์กันกระแทก เช่น

 • ใช้กันกระแทกสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ
 • ใช้กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น วางบนพาเลทก่อนวางสินค้าเพื่อกันป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายหรือป้องกันกล่องสินค้าขาดชำรุดจากการกระแทก
 • ใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันความอับชื้น หรือป้องกันไม่ให้กล่องสินค้ามีดูเก่าจากรอยขีดข่วน
 • ใช้ในระบบขนส่ง โดยวางรองตู้คอนเทนเนอร์ด้านในเพื่อกันกระแทก

กล่องไฮบริด

กล่องไฮบริด เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกผลิตจากกระดาษและพลาสติก PET ตัวบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ส่วนฝาปิด PET นำไปรีไซเคิลใหม่และนำกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก นิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม มีฝาปิด สามารถโชว์อาหารที่อยู่ภายในได้ เพราะตัวบรรจุภัณฑ์มีฝาพลาสติกใสปิดทับ ทำให้มองเห็นอาหารหรือสินค้าประเภทของกินที่บรรจุอยู่ด้านใน เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและนักธุรกิจ SME นิยมใช้เพราะนอกจากมีความสวยงามเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การมองเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ด้านในยังสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าสินค้าได้ดีอีกด้วย

ถาดกระดาษใส่อาหาร

ถาดกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมใช้สำหรับใส่อาหารโดยเฉพาะธุรกิจ SME ประเภทร้านค้าร้านอาหาร ร้านเบเกอร์รี่ กลุ่มธุรกิจให้บริการและจัดแสดงสินค้า ส่วนใหญ่ผลิตจากกระดาษนำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพดี ทนทานและป้องกันรั่วซึมได้ สะดวกสำหรับผู้บริโภคเพราะถือง่ายถนัดมือ ข้อดีของถาดกระดาษใส่อาหาร ยังสามารถพิมพ์ลวดลายหรือพิมพ์โลโก้แบรนด์สินค้าไว้ที่บรรจุภัณฑ์ ทำให้มีความสวยงามและเป็นที่จดจำของลูกค้าได้ง่าย

พาเลทกระดาษ

พาเลทกระดาษ เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจขนส่ง เพราะสามารถใช้ทดแทนพาเลทไม้หรือพาเลทพลาสติกได้เป็นอย่างดี สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทำจากกระดาษลูกฟูกหนาพิเศษ แต่มีน้ำหนักเบาและสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 1,000

กล่องไปรษณีย์

กล่องไปรษณีย์เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งธุรกิจทั่วไปและธุรกิจออนไลน์ โดยเฉพาะในยุค Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทำให้มีธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย  รวมไปถึงธุรกิจทั่วไปที่มีการผสมผสานหรือประยุกต์การทำธุรกิจบนสังคมเครือข่ายควบคู่ไปด้วย กล่องไปรษณีย์ ถูกออกแบบและผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบและหลายขนาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เช่น

 1. กล่องไปรษณีย์ ไดคัท เป็นกล่องไปรษณีย์ทำจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)  มีความหนา และแข็งแร ผลิตออกมาหลายขนาดให้เหมาะกับการจัดส่งสินค้าหลายประเภท
 2. กล่องไปรษณีย์ฝาชน สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า เป็นกล่องไปรษณีย์ ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา และราคาถูก มีหลายขนาด
 3. กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า มี FSC ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา มีหลายขนาด
 4. กล่องไปรษณีย์ ขนาด Kerry เป็นกล่องไปรษณีย์ฝาชน RSC สีขาว(KS) ประกอบด้วยกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน C  น้ำหนักกล่องเบา แข็งแรงด้วยสูตรการผลิตลูกฟูกแบบพิเศษ มีหลายขนาดให้เลือก

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจ SME ทุกประเภท เพราะนอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นสามารถพิมพ์ลาย พิมพ์โลโก้แบรนด์สินค้า หรือพิมพ์ข้อความลงบนกล่องทำให้สินค้าได้รับความสนใจมากขึ้น กล่องกระดาษลูกฟูก มีน้ำหนักเบา ทรงตัวได้ดี สะดวกต่อการบรรจุและขนย้ายสินค้า มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ ราคาไม่แพง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการย่อยสลาย รวมทั้งสามารถนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าที่อยู่ภายใน เนื่องจากมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องลูกฟูก ทำมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูกมีขนาดและราคาให้เลือก ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีความหลากลายของลอนกระดาษให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ เช่น

 1. กล่องกระดาษลูกฟูกสองชั้น (Singgle Face) เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก ที่ได้รับความนิยมสูงสุด และเป็นชนิดกล่องที่มีราคาถูกที่สุดเหมาะกับธุรกิจ SME ทุกประเภท
 2. กล่องกระดาษลูกฟูกสามชั้น (Single Wall) สามารถรับน้ำหนักได้มากเหมาะกับสินค้า หรือพัสดุ ขนาดกลาง
 3. กล่องกระดาษลูกฟูกห้าชั้น (Double Waal) สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแบบที่ 1 และ 2 โดยแต่ละลอนจะมีความสามารถที่ต่างกันออกไป เป็นคุณสมบัติพิเศษช่วยให้รับแรงกระแทก การเจาะทะลุได้ดียิ่งขึ้น
 4. กล่องกระดาษลูกฟูกเจ็ดชั้น (Triple Wall )เป็นขนาดกล่องกระดาษลูกฟูก ที่หนา และแข็งแรงที่สุด เหมาะสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมาก

บรรจุภัณฑ์อาหาร

ธุรกิจที่ใช้บรรจุภัณฑ์มากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและของกินประเภทสินค้าแปรรูป และวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารมี 4 ประเภท ได้แก่ แก้ว โลหะ พลาสติก และเยื่อกระดาษ โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน ประกอบกับแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านี้น แต่เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์อาหาร ทำจากกระดาษหรือเยื่อกระดาษ ซึ่งเป็นพืชที่ง่ายต่อการย่อยสลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยกระบวนการ Recycle

บรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทำจากวัสดุธรรมชาติหลายชนิด อาทิเช่น เยื่อกระดาษจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส ไม้สน และไม้เนื้ออ่อนชนิดอื่น ๆ ข้อดีก็คือเมื่อใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ หรือผลิตจากพืชที่เกิดจากการคิดค้น วิจัยจนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเช่น บรรจุภัณฑ์อาหารจากชานอ้อย จากผักตบชวา หรือจากเส้นใยกล้วย ข้อดีและคุณสมบัติพิเศษของบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้ นอกจากย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีธรรมชาติ ยังสามารถใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น บางประเภทสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ประกอบการและผู้บริโภค เพราะได้รับความสะดวกสบาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลกที่เหมาะสำหรับธุรกิจ SME มีมากมายหลากหลายประเภท สามารถเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปที่โรงงานผลิตออกมาจำหน่าย หรือออกแบบสั่งผลิตให้มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับสินค้าหรือแบรนด์ตามความต้องการ ซึ่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่

 1. ชามกระดาษ มีทั้งชามกระดาษแบบพร้อมฝาปิดแบนเรียบ แบบธรรมดา และแบบพิมพ์ลายสวยงาม
 2. กล่องกระดาษใส่ขนม ทั้งแบบธรรมดา มีฝากปิด และแบบฝาใสสามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้
 3. กล่องกระดาษใส่อาหาร มีทั้งกล่องข้าวกระดาษ 2 ช่อง  3 ช่อง  5 ช่อง ขนาด S  M  L รวมทั้งกล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้างและสูงขนาด 16  26  32  45  49 ออนซ์ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
 4. กล่องไก่ทอด หรือ กล่องหมูทอด มีหลายขนาดคุณสมบัติพิเศษ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าให้กรอบอร่อยได้นาน
 5. กล่องไฮบริด เป็นกล่องใส่อาหารที่มีฝาใสสามารถมองเห็นอาหารที่อยู่ภายใน ช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้า เป็นการส่งเสริมการขายด้วยได้เป็นอย่างดี
 6. ถาดกระดาษ มีหลายขนาด ทั้งแบบสีขาวลายไทยและถาดกระดาษสีน้ำตาลธรมมชาติ ใช้สำหรับใส่ขนมปังปิ้ง ลูกชิ้นปิ้ง ลูกชิ้นทอด ของคาวต่าง ๆ
 7. ถาดใส่แก้ว เป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูป มีทั้งแบบวางเครื่องดื่มได้ 2 ช่อง และ 4 ช่อง เพื่อกันกระแทก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่หรืองานอบรมสัมมนาต่าง ๆ
 8. แก้วกระดาษ หรือ ถ้วยกระดาษ เป็นแก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น เช่น แก้วกาแฟกระดาษ แก้วเครื่องดื่ม มีทั้งแบบสีขาว ลายไทย ลายดอกไม้ ขนาด 4 8 12 16 20 22 28 ออนซ์ ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของและประเภทของบรรจุภัณฑ์
 9. บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถนำอุ่นในไมโครเวฟได้ เหมาะสำหรับธุรกิจ SME ที่ผลิตสินค้าประเภทอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน หรือธุรกิจ Delivery

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกต่อการส่งเสริมด้านการตลาดของธุรกิจ SME

คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยมีรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูลจากรายงานการวิจัยของ รองศาตราจารย์บุษรา สร้อยระย้า และคณะ) ระบุว่า สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งได้แก่ กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบอื่น ๆ ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มการใช้สูงมากขึ้นจากกระแสการรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมีความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านการตลาดของธุรกิจ SME  ดังนี้

 1. เพื่อความสะดวกต่อระบบขนส่ง ทั้งจากแหล่งผลิตถึงผู้ค้าส่ง ค้าปลีก และถึงผู้บริโภค การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น เลือกกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท สามารถวางเรียงซ้อนกันได้หลายชั้น หรือการเลือกใช้กล่องไปรษณีย์ที่มีหลายรูปแบบและหลายขนาดให้เหมาะกับประเภทของสินค้า ช่วยให้ประหยัดได้ทั้งค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง
 2. เพื่อเก็บรักษาสภาพของสินค้า ปกป้องตัวสินค้าไม่ให้เสียรูปทรง และไม่ให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง ความชื้น ความร้อน แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ
 3. เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามเหมาะสมกับตัวสินค้า เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
 4. ทำหน้าที่สื่อสารแทนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า แบรนด์สินค้า แสดงเครื่องหมายการค้า วันเดือนปีที่ผลิต สิ่งที่ต้องระมัดระวัง วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลโรงงาน หรือแหล่งผลิต
 5. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการทั้งร้านค้าปลีก ค้าส่ง และผู้ผลิต ในการจัดวาง การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการแสดงสินค้า

ประโยชน์ และลักษณะที่ดีของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

สำหรับประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นอกจากอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งสามารถส่งเสริมการขายให้กับธุรกิจ SME ได้เป็นอย่างดีแล้ว ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยพืช อาจเป็นเส้นใยใหม่หรือเส้นใยจากกระดาษรีไซเคิล มีหลายด้าน ดังนี้

 1. สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรได้ เนื่องจากขยะจากบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ประกอบด้วยเส้นใยพืชและแป้งที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้ว ยังอ่อนตัวในน้ำได้ทำให้ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับบำรุงต้นไม้และพืชผัก
 2. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ผู้ประกอบการธุรกิจ ธุรกิจ SME สามารถควบคุมงบประมาณหรือต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าได้หลายวิธี เช่น การลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ การลดปริมาตร การลดความซับซ้อนหรือความหลากหลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ออกแบบผลิต
 3. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ดี ควรออกแบบหรือเลือกใช้ให้มีลักษณะสะดวกต่อการใช้งาน สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้า มีอายุการใช้งานได้นาน และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
 4. บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ดี ต้องทำหน้าที่ส่งเสริมการขายทางด้านการตลาด และทำหน้าที่เป็นสื่อโฆษณาได้อย่างดีเยี่ยม สามารถจับต้องได้ ณ จุดขาย เช่น เห็นแล้วสะดุดตา มีความแปลกใหม่  มีความโดดเด่นเหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบมีเอกลักษณ์ ช่วยให้จดจำได้ง่าย
 5. การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประเภทกล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องข้าวกระดาษ ควรมีลักษณะที่เหมาะสมสัมพันธ์กับประเภทของสินค้า และสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อความได้เปรียบโดยเฉพาะคู่แข่งขันที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน

บทสรุป

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบมาจากขยะบรรจุภัณฑ์ ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เป็นบรรจุภัณฑ์และวัสดุเหลือใช้สูงถึง 1 ใน 3 ของปริมาณขยะทั่วประเทศ และถูกคัดแยกนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งในรูปของการใช้ซ้ำและนำมาเข้ากระบวนการแปรรูปให้เป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆที่เหมาะสม เช่น การผลิตเป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูป กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง แผงไข่ ถาดไข่กระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ SME ทุกรูปแบบ โดยผู้ประกอบการสามารถนำกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สามารถทำได้หลายรูปแบบและหลายวิธี อาทิเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่มีการคิดค้นขึ้นหรือวิจัยขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การให้ลูกค้ามีส่วนร่วมนอกจากสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าได้แล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์สินค้าทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สามารถกระตุ้นและสร้างยอดขายให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า