นโยบายการคืนเงิน เนื่องจาก

  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้ามีตำหนิและ/หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  3. ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า
  4. ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งผิด ไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
รูปแบบการชำระสินค้า วิธีการคืนเงิน ระเวลาการคืนเงิน (วัน)
บัตรเครดิต คืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ภายใน 15 วัน
โอนเงินผ่านธนาคาร โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ : คืนเงินรูปแบบบัตรเครดิต ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลชื่อบนบัตรเครดิตต้องตรงตามรายชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในประกอบในการคืนเงิน
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเงินสด)
  • สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า (Sales Order)
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง