ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

  • ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ออกได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น
  • กรณีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหาย ท่านต้องแจ้งความ โดยใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาน และส่งใบแจ้งความตัวจริงกลับมาให้
    ทาง [email protected] เท่านั้น เงื่อนไขที่แจ้งความมีดังนี้ “เอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบของ หมายเลขการสั่งซื้อ….วันที่….จำนวนเงินรวม….บาท ได้สูญหาย ขอแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานใช้ขอเอกสารใบใหม่”
  • กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล,ที่อยู่ ท่านต้องส่งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตัวจริงกลับมาให้ทาง [email protected] เท่านั้น
  • กรณีที่ท่านให้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแล้ว และต้องการเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นภายหลัง ทางเราไม่สามารถแก้ไขให้ได้
  • กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้กับท่านได้
  • หลังจากรับสินค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีโดยจะจัดส่งพร้อมสินค้า