Showing all 18 results

กล่องยาว กล่องกระดาษลูกฟูก banner

กล่องพัสดุยาว กล่องกระดาษลูกฟูกยาว

กล่องยาวผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นและ 5 ชั้น ขายส่งจากโรงงานผลิตกล่องราคาถูก

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 101+
กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm รหัสสินค้า: 108679 ขนาด: 50 x 30 x 33.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 631

41.40 39.14
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
41.40 39.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 30 x 33.5

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm รหัสสินค้า: 108683 ขนาด: 37 x 31 x 19 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 37

16.67 15.15
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.67 15.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 37 x 31 x 19

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9×50.6×39.7 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9x50.6x39.7 cm. รหัสสินค้า: 108662 ขนาด: 51.9 x 50.6 x 39.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 247

23.22 21.11
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.22 21.11

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 51.9 x 50.6 x 39.7

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 41x29x23 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 41x29x23 cm. รหัสสินค้า: 108667 ขนาด: 41 x 29 x 23 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 342

42.59 38.72
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
42.59 38.72

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41 x 29 x 23

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm. รหัสสินค้า: 108684 ขนาด: 42 x 34 x 27 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

18.50 16.82
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.82

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 42 x 34 x 27

สินค้ารอการผลิต

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5×36.5×29 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5x36.5x29 cm. รหัสสินค้า: 108670 ขนาด: 49.5 x 36.5 x 29 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 259

33.06 30.05
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.06 30.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 49.5 x 36.5 x 29

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size S) 52x32x40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size S) 52x32x40 cm. รหัสสินค้า: 108655 ขนาด: 52 x 32 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 259

35.70 32.45
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
35.70 32.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 52 x 32 x 40

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 59.5×39.5×39 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 59.5x39.5x39 cm. รหัสสินค้า: 108671 ขนาด: 59.5 x 39.5 x 39 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

30.93 28.11
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.93 28.11

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 59.5 x 39.5 x 39

สินค้ารอการผลิต

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107981 ขนาด: 60 x 15 x 15 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 72

10.59 9.75
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.59 9.75

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 15 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107979 ขนาด: 60 x 15 x 15 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 405

17.99 17.14
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.99 17.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 15 x 15

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. รหัสสินค้า: 107984 ขนาด: 60 x 20 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

สินค้ารอการผลิต

14.57
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 20 x 20

สินค้ารอการผลิต

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 101+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. รหัสสินค้า: 108008 ขนาด: 65 x 25 x 15 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 225

16.23 14.95
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.23 14.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 65 x 25 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108002 ขนาด: 60 x 30 x 30 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 256

34.63 32.74
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
34.63 32.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 30 x 30

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108012 ขนาด: 80 x 20 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 2

18.39 16.95
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.39 16.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 20 x 20

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108014 ขนาด: 80 x 20 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 335

26.72 25.94
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.72 25.94

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 20 x 20

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108021 ขนาด: 100 x 20 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 177

20.75
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.75

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 20 x 20

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 101+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. รหัสสินค้า: 108659 ขนาด: 104.5 x 51 x 25.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 648

รับสินค้าเองที่โรงงาน
65.01 59.10
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
65.01 59.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 104.5 x 51 x 25.5

รับสินค้าเองที่โรงงาน
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size MM 105×50.5×40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size MM 105x50.5x40 cm. รหัสสินค้า: 108660 ขนาด: 105 x 50.5 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 152

รับสินค้าเองที่โรงงาน
76.47 69.52
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
76.47 69.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 105 x 50.5 x 40

รับสินค้าเองที่โรงงาน

banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ