หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า / Code of conduct

1. หลักการดูแลพนักงาน หงส์ไทยฯ ไม่ใช้แรงงานเด็กที่ต่ำกว่า 15 ปี หรือ ไม่มีใช้แรงงานทาส และเรามีการจ่ายค่าแรงอย่างเป็นธรรม ดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนโอกาสแรงงานผู้เยาว์ ไม่มีการกีดกันความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ศาสนา อายุ และพนักงานมีสิทธิเสรีภาพอย่างเพียงพอในการแสดงออกความคิดเห็นกับบริษัทฯ
Fundamental labour rights are respected and Prevention of Child Labour, work opportunities for young workers. There is No Forced, Bonded Labour and prison labour. Workers are free to exercise their right to form or participate (or not) in work-related organizations.
2. หลักจริยธรรมในการทำธุรกิจ หงส์ไทยฯ ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ อาทิเช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รับชั่น และ นโยบายการติดสินบนในรูปแบบต่าง หรือ การให้ของขวัญในช่วงเทศกาล
Business is conducted lawfully, transparancy, ethically and with integrity Anti Corruption, Anti briery.
3. หลักการรักษาสิ่งแวดล้อม หงส์ไทยฯ มีความมุ่งมั่นในการไม่ปล่อยของเสียออกจากโรงงานพยายามหาทางหมุนเวียนกลับมาใช่ในกระบวนการผลิต เพื่อรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
There is no severe environmental pollution and resources including water and waste are managed in a sustainable and circular way to make sure our planet is protected.
4. หลักมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยหรือประเมินความเสี่ยง ในการทำงานในอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสูงสุด และ ตรวจสุขภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
Workers health and safety are protected and not exposed to severe occupational health and safety hazard.
โรงงานผลิตขายส่งกล่องพิซซ่า