นโยบายการรับประกันและการเคลมสินค้าของหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร ?

สินค้าทั้งหมดทุกประเภทที่ขายอยู่บนเว็บไซต์ของหงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ ทางหงส์ไทยแพ็คเกจจิ้งได้คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีนโยบายและรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับประกันสินค้า

  • ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า
  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะนับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 การเคลมสินค้า

  • มีใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้าแนบมาพร้อมสินค้า
  • เป็นสินค้าที่ชำรุด / แตกหัก / มีตำหนิ โดยต้องนำส่งคืนทุกครั้งเพื่อเคลมสินค้า

หมายเหตุ :
**ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงตามเงื่อนไขการเคลมสินค้า เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าคืนคุณทันที
***สินค้าที่ไม่สามารถเคลมได้โดยสาเหตุ เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการ เนื่องจากมีการอนุมัติงานกันก่อนที่จะสั่งซื้อแล้ว