fbpx

บรรจุภัณฑ์ผัก และผลไม้สด จากกล่องกระดาษลูกฟูก

บรรจุภัณฑ์ผัก-และผลไม้สด-จากกล่องกระดาษลูกฟูก

สำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผักสดผลไม้ หรือทำเกษตรกรรมประเภทปลูกผัก ผลไม้ หรือปลูกไม้ตัดดอกขาย บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอดีตจะเป็นกล่องโฟมหรือหลุมโฟม การใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กระดาษปูพื้นรถยนต์ กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง กระดาษรองจาน หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูปและกล่องพิมพ์ออฟเซท เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญในเรื่องปัญหาขยะ และมลภาวะจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี

บรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด จากกล่องกระดาษลูกฟูก

จากกระแสการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย หรือไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และเมื่อมีการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธีก็ยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะตามมา เพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรประเภทผักสด ผลไม้ หรือไม้ตัดดอก จึงเริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษขึ้นรูปและกล่องกระดาษลูกฟูกกันมากขึ้น โดยพัฒนาและออกแบบให้เหมาะกับพืชผลแต่ละชนิด และยังสอดคล้องกับการนำไปใช้งานในระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ เช่น ขนส่งทางเรือ ทางรถยนต์ และทางอากาศ

กล่องกระดาษลูกฟูก กับกระบวนการขนส่งผักและผลไม้

ผักสดผลไม้ หรือพืชผลทางการเกษตร เป็นสินค้าที่อายุการบริโภคอยู่ในระยะสั้นๆแตกต่างไปจากสินค้าอื่นๆ ดังนั้นอายุขัยของผักผลไม้จึงสามารถยืดขยายให้ยาวนานขึ้นจากปกติได้ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือควบคุมอุณหภูมิหน้าที่ปกป้องผักผลไม้สดจากจุดต้นกำเนิด หรือจากแหล่งผลิตได้ตลอดระยะทางระหว่างการขนส่งจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค

ปัจจุบันการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผักผลไม้ และพืชผลทางการเกษตร นอกจากรักษาคุณภาพและยืดอายุขัยของพืชผักผลไม้ได้แล้ว บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยังต้องมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายหรือทำลายได้ง่ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “กล่องกระดาษลูกฟูก” และ “เยื่อกระดาษขึ้นรูป” จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก ที่ทำลายได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตามที่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญ เหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งทั้งภายในประเทศและส่งออก

กล่องกระดาษลูกฟูกกับการขนส่งผัก และผลไม้ทางอากาศ

กล่องกระดาษลูกฟูกหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทเยื่อกระดาษขึ้นรูป มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการขนส่งทั้งบนบก และอากาศ ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่นิยมมากที่สุดในการจัดส่งผักผลไม้และพืชผลทางการเกษตรที่มีความสดใหม่ เนื่องจากความรวดเร็วในการขนส่ง รวมทั้งความสามารถในการกำหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งให้ถึงมือผู้บริโภค

ความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูปที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับกระบวนการขนส่งผักผลไม้ และพืชผลทางการเกษตร ไม่ได้เป็นเพียงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น การออกแบบให้มีความสวยงาม และรูปทรงเหมาะกับสินค้าหรือเลือกใช้กล่องกระดาษพิมพ์ออฟเซท ที่พิมพ์ลวดลาย ออกแบบรูปภาพหรือมีรายละเอียดของสินค้ายังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และยังใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ทางหนึ่งด้วย