fbpx

Showing all 20 results

รวมถุงกระดาษคราฟท์ ถุงซิปล็อค banner

ถุงกระดาษคราฟท์ซิปล็อค

ถุงซิปล็อค ก้นสี่เหลี่ยม เจาะหน้าต่าง 14×24 ซม.

ขนาด 24 × 14 cm
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.70 / ชิ้นราคารวม VAT

ถุงกระดาษคราฟท์ซิปล็อค

ถุงซิปล็อค ก้นสี่เหลี่ยม เจาะหน้าต่าง 10×20 ซม.

ขนาด 20 × 10 cm
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.82 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.68 / ชิ้นราคารวม VAT

ถุงกระดาษคราฟท์ซิปล็อค

ถุงซิปล็อค เคลือบ 2 ด้าน ก้นกลม เจาะหน้าต่าง 16×22 ซม.

ขนาด 22 × 16 cm
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.31 / ชิ้นราคารวม VAT

ถุงกระดาษคราฟท์ซิปล็อค

ถุงซิปล็อค เคลือบ 2 ด้าน ก้นกลม เจาะหน้าต่าง 17×24 ซม.

ขนาด 24 × 17 cm
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.62 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.22 / ชิ้นราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 25 × 30 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 17.8 × 20.5 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿33.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 40 ถุง/แพ็ค

ขนาด 16.5 × 15 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿39.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงเติมบุญตักบาตร Size M 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 27 × 27 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿59.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงเติมบุญตักบาตร Size S 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 18 × 24 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿59.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H1 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 10 × 7 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿12.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H3 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 15 × 10 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿14.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H4 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 17 × 12 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿17.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H5 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 20 × 14 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H6 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 24 × 17 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H7 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 28 × 20 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 / แพ็คราคารวม VAT

ถุงซิปล็อค

ถุงซิปล็อค Sunzip H8 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 34 × 24 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿27.00 / แพ็คราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿199.00 / แพ็คราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿199.00 / แพ็คราคารวม VAT