5 การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ทำให้ธุรกิจก้าวไกล

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ

หลักการบริหารงานที่ดีขององค์กรธุรกิจ ก็คือการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรธุรกิจเล็กๆ ที่ทำกันภายในครอบครัว อย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่ หรือร้านขายกาแฟ ขายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ความสำเร็จของอาชีพเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงการปรุงรสชาติให้อร่อยถูกปากถูกใจ การใช้ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น  แต่ความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรอีกด้วย

5 การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ทำให้ธุรกิจก้าวไกล

การบริหารธุรกิจโดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของพนักงานในร้าน จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะแก้ไขทำให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป เช่น

1.การมีส่วนร่วมตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนในองค์กร เช่น ธุรกิจร้านอาหารหรืออาชีพค้าขายสินค้าประเภทของกิน ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ เมื่อพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก็จะส่งผลให้พนักงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น

2.มีส่วนร่วมในการวางระบบงาน

ทุกองค์กร รวมถึงองค์กรธุรกิจจะต้องมีการวางระบบการทำงาน เช่น ระบบการทำงานในร้านอาหาร ที่ต้องมี ผู้ที่ทำหน้าที่สั่งซื้อวัตถุดิบหรือไปจ่ายตลาด พนักงานเสิร์ฟ แม่ครัวพ่อครัว ผู้ช่วยพ่อครัวแม่ครัว แคชเชียร์ รวมไปถึงพนักงานรับรถของลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารในร้าน การมีส่วนร่วมในการวางระบบงาน ได้แก่การรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เช่น การนำเสนอเมนูอาหารใหม่ๆจากฝ่ายแคชเชียร์ การใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร จากฝ่ายจัดซื้อหรือพ่อครัวแม่ครัว เป็นต้น

3.การมีส่วนร่วมในการสื่อสาร

สิ่งที่จะทำให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ได้แก่ การทำให้คนในองค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มากขึ้น เช่น รับรู้กระแสการรณรงค์ให้ใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ หรือรับรู้ว่า กล่องกระดาษใส่อาหารที่ทางร้านใช้อยู่นั้น ผลิตจากอะไร

4.การมีส่วนในกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

การมีส่วนในกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน กิจกรรมเดินรณรงค์และให้ความรู้ในการคัดแยกขณะ เป็นต้น

5.มีส่วนร่วมในการจัดอบรมหรือสัมมนาต่างๆ

การมีส่วนร่วมในการจัดอบรมหรือสัมมนา หากเป็นธุรกิจร้านค้าร้านอาหารหน่วยงานที่มักจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เช่น การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร หรือ อบรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ปลอดโรค การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทำให้ได้รับความรู้และยังเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานหรือคนในองค์กรได้พัฒนาตนเอง

สรุป

การบริหารองค์กรธุรกิจโดยให้พนักงานหรือคนในองค์กรมีส่วนร่วม นอกจากทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ข้อดีอีกส่วนหนึ่งได้แก่การทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทำงานน้อยลง มีเวลามากขึ้น แบกรับภาระน้อยลง และทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น