คุณภาพของลอนลูกฟูก ปัจจัยสำคัญสำคัญต่อคุณภาพของกล่อง

ประเภท หรือ ชนิดของลอนลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้บรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สามารถพบได้ทั่วไปตามท้องตลาดได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีอยู่หลายชนิด การแบ่งชนิดของกล่องกระดาษลูกฟูกจะนับตามจำนวนชั้นของกระดาษ ที่ประกอบด้วยกระดาษผิวเรียบและลอนกระดาษลูกฟูก โดยมีตั้งแต่ กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น และ กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ในแต่ละคุณสมบัติของกระดาษลูกฟูกแต่ละชนิดจะสามารถรองรับแรงกระแทกได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นของกระดาษและลักษณะลอนกระดาษที่ โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก แต่ละที่นำมาใช้

ชนิดและลักษณะลอนกระดาษ

ลอนลูกฟูก ( Corrugated Medium ) หรือลักษณะลอนกระดาษ คือส่วนของกระดาษที่มีลักษณะเป็นคลื่น และอยู่ติดกับกระดาษผิวเรียบ แบ่งออกเป็นหลายชนิด ดังนี้

1.ลอน B ลักษณะลอนกระดาษชนิดนี้ ความสูงของลอนประมาณ 2.1 – 3.0 มิลลิเมตร จำนวนลอนประมาณ 49 ลอนต่อฟุต คุณสมบัติในการป้องกันการกระแทก และต้านทานแรงทิ่มทะลุได้ปานกลาง เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น กระป่อง หรือ เหล็ก

2.ลอน E ลอนกระดาษชนิดนี้ ความสูงของลอนประมาณ 1.0 – 1.8 มิลลิเมตร จำนวนลอนประมาณ 95 ลอนต่อฟุต กล่องกระดาษลูกฟูกลอน E มีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกและทิ่มทะลุได้ต่ำ จึงไม่นิยมนำไปผลิตเป็นกล่องลูกฟูกขนาดใหญ่ ดังนั้นลักษณะลอนกระดาษจึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ผลิตกล่องกระดาษที่มีขนาดเล็ก เช่น กล่องเครื่องสำอาง และยังนิยมใช้เป็นวัสดุกันกระแทกป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย

3.ลอน C ลักษณะลอนกระดาษ จะมีความสูงของลอนกระดาษประมาณ 3.2 – 3.9 มิลลิเมตร จำนวนลอนประมาณ 41 ลอนต่อฟุต คุณสมบัติของลอนกระดาษมีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี และยังรับน้ำหนักการวางซ้อนได้ดีกว่าลอนกระดาษชนิดอื่นๆ นิยมใช้เป็นวัสดุกันกระแทกป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย

คุณภาพของลอนลูกฟูกสำหรับทำกล่องกระดาษ

ลักษณะลอนกระดาษหรือลอนลูกฟูกที่จะนำไปทำกล่องกระดาษ ควรพิจารณาคุณสมบัติ 3 ประการ ได้แก่ ความสามารถรับแรงกดวงแหวน ซึ่งเป็นคุณภาพที่จำเป็นต่อการเรียงซ้อน การเรียงเก็บสินค้า การ เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้า ความต้านทานแรงดันทะลุ เป็นความสามารถของลอนกระดาษสำหรับป้องกันแรงกระแทก กล่องบรรจุสินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด เป็นก้อน และเป็นเส้น ที่อาจไหลมากองรวมกันภายในกล่องที่จุดใดจุดหนึ่งและดันผิวกล่องทะลุทำให้เกิดความเสียหาย และคุณสมบัติของลอนกระดาษที่สามารถต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกที่จะต้านทานแรงกดไม่ให้ลอนยุบตัวลง

วิธีเลือกลอนกระดาษสำหรับทำกล่องกระดาษ

การเลือกใช้ลอนกระดาษหรือลอนลูกฟูก เพื่อนำมาออกแบบและผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก มีปัจจัยที่ควรพิจารณาหลายประการ ได้แก่

1.ควรมีข้อมูลและรู้ว่ากล่องลูกฟูกนั้นมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

2.วิเคราะห์และประเมินว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นควรใช้กับกล่องลูกฟูกที่มีคุณภาพใด เช่น รองรับการกดกระแทก มากหรือน้อยจึงจะได้คุณภาพกล่องสอดคล้องตามที่ประเมินไว้

3.ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้คุณภาพของกล่องลูกฟูกลดลง เช่น ความชื้น อากาศ ฤดูกาล และลักษณะการขนส่ง

 

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการออกแบบและสั่งผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก การศึกษาคุณภาพและลักษณะลอนกระดาษหรือลอนลูกฟูกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญต่อคุณภาพของกล่อง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากสื่อสารกับโรงงานผลิตได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังทำให้ได้กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด